Thông tin server

hệ thống sự kiện

Đua Top Reset ALL

Thời gian từ 13h ngày 23/06 đến 23h59 ngày 07/07

Đua Top Phú Hộ

Thời gian từ 13h ngày 23/06 đến 23h59 ngày 07/07

Đua Top Huyết Lâu

Thời gian từ 13h ngày 23/06 đến 23h59 ngày 07/07

Đua Top Quảng Trường Quỷ

Thời gian từ 13h ngày 23/06 đến 23h59 ngày 07/07

Đua Top Pcpoint

Thời gian từ 13h ngày 23/06 đến 23h59 ngày 23/07